Tamlans Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot

 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Oy Tamlans Ab:n ja ostajan välisessä kaupassa, mikäli osapuolet eivät joltain osin ole nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin sopineet.
 2. TARJOUS Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien, ellei tarjouksessa toisin mainita. Tarjous ja siihen mahdollisesti liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Oy Tamlans Ab:n omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä Oy Tamlans Ab:n vahingoksi eikä antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.
 3. VARUSTELUMAAILMAN HINTA JA TOIMITUSTIEDOT Tamlans Oy pidättää oikeuden tuote- ja hintatietojen muutoksiin jälleenmyyjäportaalin ("Tamlans Oy Varustelumaailma") varustelulaskelmien osalta ennen tilauksen vahvistamista. Tuotteet myydään asennettuna, ja portaalista tulostetun varustelulaskelman vahvistaminen tilaukseksi edellyttää Tamlans Oy:n ja jälleenmyyjän välistä vuoropuhelua tarvittavien lisätietojen saamiseksi, ja tuotesisällön, hinnan ja toimitusajan vahvistamiseksi.
 4. TILAUS Tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Oy Tamlans Ab:n tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. 
 5. TOIMITUSSISÄLTÖ Tuote toimitetaan kirjallisen tilausvahvistuksen mukaisena. Tilausvahvistuksessa määriteltyyn toimitussisältöön kohdistuvat huomautukset on tehtävä viikon kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä. Mahdolliset muutokset vahvistettuun tilaukseen on sovittava ennen tilausvahvistuksessa ilmoitettua viimeinen muutospäivää. Muutoksista ja niiden hinnoista lähetetään asiakkaalle erillinen tilausvahvistus, jossa arvioitu uusi valmistumispäivä vahvistetaan. Viimeinen muutospäivän jälkeen tehtäviä muutoksia voidaan toteuttaa vain erillisen uuden tarjouksen pohjalta huomioon ottaen tuotannon uudelleenjärjestelyt ja niiden aiheuttamat lisäkustannukset.
 6. OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN Tamlans Oy pidättää oikeuden tarjouksella annetun hinnan tarkistuksiin, mikäli tilausta ei ole asiakkaasta johtuvasta syystä mahdollista toimittaa kuuden kuukauden kuluessa tilaushetkestä. Valmistuksen viivästyminen asiakkaasta johtuvasta syystä käsittää tapauksen, jossa asiakas ei toimita varusteltavaa ajoneuvoalustaa Tamlans Oy:lle kuuden kuukauden sisällä tilauksesta, mutta ei rajoitu tähän tapaukseen.

 7. OIKEUS MUUTOKSIIN Viranomaisten päätöksiin perustuvat muutokset toimitukseen tehdään säännösten tai määräysten niin edellyttäessä ja näistä syistä tehtävistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle pääsääntöisesti kirjallisesti. Tarjoukseen sisältyneitä osia tai komponentteja voidaan vaihtaa vastaaviin, mikäli tuotantoteknologiassa tapahtuneet muutokset, alihankkijan toimitusvaikeudet, osan tai komponentin epätyydyttävä laatu tms. syyt edellyttävät vaihdosta. Muutoksen ollessa teknisesti tai lopputuotteen ulkonäön kannalta olennainen, hyväksytetään muutos tilaajalla. 
 8. VASTUU TUOTTEESTA Oy Tamlans Ab vastaa siitä, että toimitukseen sisältyvät tuotteet on valmistettu ja asennettu tilausvahvistuksen mukaisesti, ne on säädetyltä osin testattu ja hyväksytty käytettäväksi. Tasainen, korkea laatu saavutetaan noudattamalla laatujärjestelmään sisältyviä ohjeita. 
 9. TOIMITUSAIKA Varastoitujen osien ja komponenttien toimitusaika on yksi viikko tilausvahvistuksesta. Muiden osien ja komponenttien toimitusaika sovitaan kulloinkin erikseen ja vahvistetaan tilausvahvistuksessa. Ajoneuvon kokonaistoimitusaika vahvistetaan viikon tarkkuudella. Lopullinen luovutusajankohta ilmoitetaan tilaajalle hänen niin halutessaan kaksi päivää ennen toimitusta. Oy Tamlans Ab:llä on oikeus poiketa ilman vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta toimitusajasta, mikäli toimitus viivästyy • sellaisen esteen vuoksi, jota myyjä ei kohtuudella voi voittaa • alihankkijan tai tavarantoimittajan toimituksen viivästyessä edellä mainitun esteen vuoksi • mikäli sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia sopimuksen sisältöön nähden. • tilaajan toimittaman auton tai komponentin viivästymisen seurauksena. Milloin toimitus on vaarassa viivästyä merkittävästi yli sovitun toimitusajan, myyjä on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä ostajalle. Ostajan on puolestaan reklamoitava kohtuullisen ajan kuluessa toimitusajan päättymisestä voidakseen vedota viivästykseen. 
 10. REKLAMAATIOT JA VASTUU VIRHEISTÄ JA VIIVÄSTYKSISTÄ Ostaja on velvollinen toimitusta vastaanottaessaan tarkastamaan, että tuote vastaa tilausvahvistusta, on toimintakuntoinen ja vaurioitumaton. Jos toimitetussa tuotteessa on ulkonaisesti havaittava virhe, tulee ostajan ilmoittaa siitä välittömästi myyjälle. Mahdollisesta muusta virheestä ostajan on ilmoitettava myyjälle viikon kuluessa tavaran luovutuksesta. Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisen tai tavaran virheen ostajalle mahdollisesti aiheuttamasta välillisestä vahingosta. Kaikissa tapauksissa myyjän vastuu rajoittuu enintään virheellisen tai viivästyneen tuotteen kauppahinnan määrään. Oy Tamlans Ab:llä on oikeus korjata mahdollinen toimitusvirhe, alentaa toimitetun tuotteen hintaa virhettä vastaavasti tai korvata se kokonaan uudella. 
 11. OSTAJAN OIKEUS PURKAA KAUPPA Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos myyjän syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tuotteen virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai myyjän olisi pitänyt tämä käsittää, eikä myyjä ole toimittanut tuotetta taikka korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettua todisteellisesti viivästyksestä tai virheestä ja vaadittua kaupan purkua. 
 12. MYYJÄN OIKEUS PURKAA KAUPPA Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja ei nouda tai vastaanota tuotetta, myyjällä on oikeus pysyä kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole vähäinen, purkaa kauppa. Tällöin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa myyjän kärsimän vahingon määrän kuitenkin vähintään 20 % kauppahinnasta. 
 13. YLIVOIMAINEN ESTE Näiden ehtojen kohdassa 7. mainitun syyn estäessä toimituksen ja toimitusajan pidentyessä tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että myyjä oikeutettu korvausvelvollisuudetta purkamaan kaupan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. 
 14. TAKUU Oy Tamlans Ab:n tekemille muutostöille ja käyttämille materiaaleille myönnetään 2 v käsittävä takuu. Kts. erilliset takuuehdot. Toimitukseen käytettyjen laitteiden ja komponenttien takuuaika rajoittuu kuitenkin niiden valmistajan antamaan takuuaikaan. 
 15. HINNAT Hinnastossa ja tilausvahvistuksessa kaikki hinnat on ilmoitettu vapaasti Tampereella ja ne sisältävät arvonlisäveron, minkä lisäksi arvonlisävero ja arvonlisäveroton hinta voidaan erikseen ilmoittaa esim. sulkeissa. Hinnat eivät sisällä rahtia, vakuutusta ja pakkausta. 
 16. MAKSUEHTO Ostaja on velvollinen suorittamaan kauppahinnan myyjän ilmoittamalle pankkitilille 7 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei tilausvahvistuksessa ole toisin sovittu. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan viivästyskoron kulloinkin voimassaolevan enimmäiskoron määräisenä ja perinnästä aiheutuvat kulut. Ostaja on velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaisen kauppahinnan myös siinä tapauksessa, että ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti. Jos ostaja vetoaa tavaran tai laskun virheellisyyteen ja kieltäytyy maksamasta kauppahintaa, ostajan on kuitenkin maksettava virheetöntä osaa vastaava kauppahinta sopimuksen mukaisesti. 
 17. VAKUUS Oy Tamlans Ab:llä on oikeus vaatia vakuus kauppahinnan maksamisesta, mikäli sillä myyjänä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. 
 18. OMISTUSOIKEUS Omistusoikeus myytyihin tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun myyjä on saanut koko maksusuorituksen. 
 19. TOIMITUSKULUT Toimituskulut ovat min. 10,00 EUR.
 20. PAKKAUSKULUT Pakkauskulut ovat vähintään 10,00 EUR tai ne laskutetaan todellisten kertyneiden kustannusten mukaisina. Pakkausmateriaaleja ei kuormalavoja lukuun ottamatta oteta takaisin. 
 21. RAHTIKULUT Tavarat toimitetaan tilaajan haluamana rahtina tilaajan lukuun ja kustannuksella.
 22. VAKUUTUKSET Kuljetusvakuutus otetaan toimitukselle ostajan niin halutessa ostajan lukuun ja kustannuksella.
 23. KATSASTUS Katsastus toimitetaan eri sopimuksesta ostajan lukuun ja kustannuksella.
 24. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Elleivät sopijapuolet keskinäisin neuvotteluin selvitä erimielisyyksiään, ne ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Tampereen käräjäoikeudessa.